Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte Grurë - 2015

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Grurë 2015adobe

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Grurë 2015adobe

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte - Pemishte Ekzistuese 2015adobe

 

Listat e vlerësimit të PZHR-së - Masa 302 - 2015

Lista e vlerësimit 2015 - Nën Masa 302.1 Bletaria prodhimi/përpunimi dhe marketingu i mjaltitadobe

Lista e vlerësimit 2015 - Nën Masa 302.2 - Grumbullimi dhe përpunimi i prodhimeve jodrusore të malit dhe marketingu i tyreadobe

Lista e vlerësimit 2015 - Nën Masa - 302.3 - Përpunimi i prodhimeve bujqësore (të kultivuara) dhe marketingu i tyreadobe

Lista e vlerësimit 2015 - Nën Masa-302.4 - Zhvillimi i aktiviteteve artizanale dhe marketingu i tyreadobe

Lista e vlerësimit 2015 - Nën Masa 302.5 - Zhvillimi i turizmit rural dhe turizmit në fermëadobe

 

 

Listat e vlerësimit të PZHR-së - Masa 103 - 2015

Lista e vlerësimit 2015 - Masa 103.1 Përpunimi i qumështitadobe

Lista e vlerësimit 2015 - Masa 103.2 Përpunimi i mishitadobe

Lista e vlerësimit 2015 - Masa 103.3-Përpunimi i pemëve dhe perimeveadobe

Lista e vlerësimit 2015 - Masa 103.3a Prodhimi i verësadobe

 

Listat e vlerësimit të PZHR-së - Masa 101 - 2015

Lista e vleresimit 2015 - Masa 101.1.a Sektori për pemë drufrutoreadobe

Lista e vlerësimit 2015 - Masa 101.1.b Sektori për pemë manoreadobe

Lista e vlerësimit 2015 - Masa 101.2 Sektori për Serra dhe depo për ruajtje të perimeveadobe

Lista e vlerësimit 2015 - Masa 101.3.a Sektori Trashja e viçaveadobe

Lista e vlerësimit 2015 - Masa 101.3.b Sektori Rritja e brojlerëveadobe

Lista e vlerësimit 2015 - Masa 101.4.a Sektori Prodhimi i qumështit nga lopëtadobe

Lista e vlerësimit 2015 - Masa 101.4.b Sektori Prodhimi i qumështit nga delet dhe dhitëadobe

Lista e vlerësimit 2015 - Masa 101.5 Sektori i rrushitadobe

Lista e vlerësimit 2015 - Masa 101.6 Sektori i vezëveadobe

 

Lista e vlerësimit të PZHR-së - Ujitja e tokave bujqësore - 2015

Lista e vlerësimit 2015 - Masa - Ujitja e tokave bujqësoreadobe

 

 

U nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit në mes AZHB-së Kosovë dhe AZHBR-së së Shqipërisë

Me qellim të përforcimit të mardhënieve të bashkëpunimit në mes dy Agjencive që merren me mbeshtetjen e fermerëve me grante dhe subvencione me 31 tetor të vitit 2014 Kryeshefi Ekzekutiv i AZHB-së z. Elhami Hajdari dhe znj. Suela Popa nënshkruan marrveshje bashkëpunimi.

AZHB-Kosove

Lexo më shumë

 

Vazhdon mbështetja e Komisionit Evropian për bujqësin e Kosovës 

Në prill të vitit 2014 ka filluar punën projekti IRuSP “Implementation and Enforcement of Rural Spatial Planning ” i cili është duke u implementuar nga kompania NIRAS.

Në kuader të këtij projekti AZHB do të mbeshtetët në avansimin e programit softuerik sLPIS i cili ka të bëjë me digjitalizimin e parcelave gjatë procesit të aplikimit për Grante dhe Subvencione për siperfaqe.

Lexo më shumë

 

Technical Assistance for MAFRD by Danida